Žiacka školská rada

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY (SR)

PREAMBULA

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej rady.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 1. Názov: Žiacka školská rada pri Gymnáziu Františka Švantnera
 2. Adresa sídla: Bernolákova 9, Nová Baňa

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
 7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. Žiacka školská rada má 11 členov.
 2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. V každej triede sa zvolí zástupca/zástupcovia tajným hlasovaním.
  1. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
  2. Z každej voľby sa robí zápisnica.
  3. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.
  4. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním kvôli častej neúčasti, z danej triedy je tajným hlasovaním zvolený nový zástupca.                    
  5. Žiaci maturitných ročníkov, ktorí sa už aktívne nezapájajú do činnosti žiackej školskej rady, sú na začiatku školského roka nahradení žiakmi nových prvých ročníkov.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

Člen má právo:

 1. voliť a byť volený;
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady;
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať;
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady;
 5. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály;

 

Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Z každého zasadnutia žiackej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
 3. Predseda sa stáva členom rady školy, zúčastňuje sa na jej zasadnutiach a vyjadruje sa k prerokovávaným otázkam
 4. V prípade neprítomnosti predsedu jeho povinnosti preberá podpredseda.

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určených v súlade s osobitými predpismi.
 2. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
 4. Žiacka školská rada dostáva jednorázové príspevky na organizované aktivity z prostriedkov RZ.
 5. Žiacka školská rada získava prostriedky organizovaním rôznych honorovaných aktivít.

      

Článok VIII.

Žiacka školská rada zasadá každé dva týždne, ak nie je stanovené inak.     

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 9. 9. 2009 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

 

V Novej Bani, 9. 9. 2009                                                                        

 

Andrea Potocká

v. r.                                                                      

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Františka Švantnera
  Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
 • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria