Verejné obstarávanie

Základné informácie

Profil verejného obstarávateľa

Základné údaje
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa (ďalej len „Gymnázium FŠ“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb vykonáva podľa zákona o VO v súlade s Príkazom č. 013/2018/ODDVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú osoby poverené verejným obstarávateľom podľa internej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

 
Dokumenty k VO

  • Príkaz predsedu BBSK pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 

 

Prikaz_c_013-2018-ODDVO.pdf   Kopia_-_priloha_c_1_financne_limity.xlsx   Kopia_-_priloha_c_2_zoznam_zakaziek_pre_plan_VO.xlsx

  • Interná smernica k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb

Interna_smernica_VO_12019.pdf  Priloha_c._1_k_Internej_smernici_12019_financne_limity.xlsx  Priloha_c._2_k_Internej_smernici_12019_zoznam_zakaziek_pre_plan_VO.xlsx
 
Zverejňovanie informácií o realizácii verejného obstarávania

 
 
Osoby zodpovedné za verejné obstarávanie

  • VO pre Gymnázium Františka Švantnera – z rozpočtu školy

           Alena Mažgútová, hospodárka školy, e-mail: amazgutova@centrum.sk

  • Zverejňovanie informácií a dokumentácie pre VO na profile obstarávateľa

           Alena Mažgútová, hospodárka školy, e-mail: amazgutova@centrum.sk

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Františka Švantnera
    Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
  • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria