Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z informatiky CvI
Cvičenia z matematiky CvM
Dejepis DEJ
Deskriptívna geometria DEG
Ekonomika EKN
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatika INF
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku 2 KAJ2
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Latinčina LAT
Literárny seminár LS
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Projektové zručnosti PRZ
Psychológia Ps
Psychosocálny tréning PST
Rozširujúce hodiny Rh
Ruský jazyk RUJ
Seminár z anglického jazyka SAJ
Seminár z biológie SB
Seminár z dejepisu SD
Seminár z fyziky SF
Seminár z geografie SG
Seminár z chémie SCh
Seminár z informatiky SInf
Seminár z matematiky SM
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Seminár z občianskej náuky SOn
Seminár z vyššej matematiky SvM
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
Seminár zo španielskeho jazyka SŠJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SvS
Správanie SPR
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UMK
Voliteľné predmety Vp
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2021

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Františka Švantnera
    Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
  • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria